ویلا کلوده روستایی


ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 93 نقدی
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 93
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 86 توافقی
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 86
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا170
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 440 متری کد 79 توافقی
ویلا کلوده روستایی 440 متری کد 79
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل440
 • متراژ بنا245
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 70 توافقی
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 70
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 68 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 68
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 60 کلید تحویل
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 60
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 58 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 58
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 57 توافقی
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 57
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل280
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 55 توافقی
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 55
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل210
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 370 متری کد 54 توافقی
ویلا کلوده روستایی 370 متری کد 54
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل370
 • متراژ بنا260
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 53 توافقی
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 53
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 44 توافقی
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 44
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل280
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 38 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 38
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا150
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 36 توافقی
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 36
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا150
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 29 توافقی
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 29
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 28 توافقی
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 28
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا160
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 27 توافقی
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 27
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل1000
 • متراژ بنا130
 • خواب2