ویلا کلوده روستایی


ویلا کلوده روستایی 190 متری کد 226 توافقی
ویلا کلوده روستایی 190 متری کد 226
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل190
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 217 توافقی
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 217
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 165 متری کد 214 توافقی
ویلا روستایی کلوده 165 متری کد 214
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل165
 • متراژ بنا80
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 213 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 213
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 212 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 212
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 211 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 211
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 210 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 210
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 350 متری کد 204 توافقی
ویلا روستایی کلوده 350 متری کد 204
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 890 متری کد 201 توافقی
ویلا کلوده روستایی 890 متری کد 201
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل890
 • متراژ بنا250
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 265 متری کد 196 توافقی
ویلا روستایی کلوده 265 متری کد 196
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل265
 • متراژ بنا175
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 195 توافقی
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 195
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 183 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 183
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 182 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 182
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 181 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 181
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 154 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 154
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 270 متری کد 153 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 270 متری کد 153
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا135
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 152 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 152
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 151 نقدی
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 151
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 150 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 150
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا160
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 380 متری کد 149 نقدی
ویلا روستایی کلوده 380 متری کد 149
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل380
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 450 متری کد 148 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 450 متری کد 148
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل450
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 310 متری کد 147 نقدی
ویلا روستایی کلوده 310 متری کد 147
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل310
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 146 نقدی
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 146
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 145 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 250 متری کد 145
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 1200 متری کد 137 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 1200 متری کد 137
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل1200
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 312 متری کد 134 توافقی
ویلا روستایی کلوده 312 متری کد 134
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل312
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 133 توافقی
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 133
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا240
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 415 متری کد 130 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 415 متری کد 130
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل415
 • متراژ بنا285
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 430 متری کد 129 کلید تحویل
ویلا روستایی کلوده 430 متری کد 129
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل430
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 370 متری کد 120 توافقی
ویلا روستایی کلوده 370 متری کد 120
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل370
 • متراژ بنا200
 • خواب4
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 109 کلید تحویل
ویلا روستایی کلوده 300 متری کد 109
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 107 توافقی
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 107
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل1000
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 420 متری کد 103 توافقی
ویلا کلوده روستایی 420 متری کد 103
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل420
 • متراژ بنا365
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 500 متری کد 102 توافقی
ویلا کلوده روستایی 500 متری کد 102
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل500
 • متراژ بنا500
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 98 توافقی
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 98
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 96 توافقی
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 96
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا150
 • خواب3