ویلا کلوده روستایی


ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 338 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 338
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 336 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 336
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل210
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 335 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 335
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل210
 • متراژ بنا130
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 333 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 333
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 332 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 332
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 430 متری کد 330 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 430 متری کد 330
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل430
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 180 متری کد 329 نقدی
ویلا کلوده روستایی 180 متری کد 329
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل180
 • متراژ بنا90
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 328 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 328
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 327 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 327
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 325 ویژه نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 325
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 324 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 324
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 323 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 323
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 322 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 322
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 321 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 321
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 320 نقدی
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 320
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل260
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 319 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 319
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 317 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 317
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 315 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 280 متری کد 315
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل280
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 311 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 311
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا200
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 235 متری کد 310 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 235 متری کد 310
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل235
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 309 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 309
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 308 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 308
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا145
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 274 ویژه پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 274
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا260
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 265 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 265
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا275
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 430 متری کد 264 ویژه پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 430 متری کد 264
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل430
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 261 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 261
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 260 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 260
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 257 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 257
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 420 متری کد 252 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 420 متری کد 252
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل420
 • متراژ بنا300
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 330 متری کد 239 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 330 متری کد 239
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل330
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 237 توافقی
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 237
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 236 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 236
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 235 توافقی
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 235
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا110
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 234 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 234
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 233 توافقی
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 233
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 232 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 232
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا140
 • خواب2