ویلا کلوده روستایی


ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 424 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 424
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 422 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 422
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 421 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 421
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 420 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 420
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 413 اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 413
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 550 متری کد 412 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 550 متری کد 412
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل550
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 411 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 411
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 409 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 409
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 408 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 408
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 1200 متری کد 407 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 1200 متری کد 407
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل1200
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 400 متری کد 406 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 400 متری کد 406
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل400
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 405 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 405
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا155
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 503 متری کد 402 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 503 متری کد 402
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل503
 • متراژ بنا170
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 120 متری کد 400 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 120 متری کد 400
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل120
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 315 متری کد 398 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 315 متری کد 398
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل315
 • متراژ بنا240
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 392 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 392
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 390 نقدی
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 390
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا90
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 440 متری کد 383 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 440 متری کد 383
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل440
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 379 ویژه پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 379
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 378 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 378
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 376 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 376
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل260
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 367 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 367
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 450 متری کد 366 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 450 متری کد 366
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل450
 • متراژ بنا250
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 361 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 361
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 351 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 351
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 500 متری کد 349 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 500 متری کد 349
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل500
 • متراژ بنا150
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 348 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 348
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا175
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 345 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 345
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا150
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 344 ویژه نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 344
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 343 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 343
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا240
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 342 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 342
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 341 توافقی
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 341
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 340 ویژه نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 340
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 339 ویژه اقساط بلندمدت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 339
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 338 کلید تحویل
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 338
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 336 نقد و اقساط
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 336
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل210
 • متراژ بنا130
 • خواب2