ویلا کلوده ارزان


ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 557 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 557
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 555 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 555
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 140 متری کد 554 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 140 متری کد 554
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل140
 • متراژ بنا75
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 140 متری کد 553 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 140 متری کد 553
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل140
 • متراژ بنا80
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 552 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 552
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا250
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 544 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 544
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 539 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 539
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل170
 • متراژ بنا85
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 235 متری کد 533 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 235 متری کد 533
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل235
 • متراژ بنا130
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 1100 متری کد 531 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 1100 متری کد 531
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل1100
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 518 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 1000 متری کد 518
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل1000
 • متراژ بنا135
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 165 متری کد 513 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 165 متری کد 513
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل165
 • متراژ بنا97
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 510 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 510
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل260
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 509 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 300 متری کد 509
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 506 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 506
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا80
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 310 متری کد 505 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 310 متری کد 505
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل310
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 503 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 260 متری کد 503
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل260
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 150 متری کد 502 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 150 متری کد 502
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل150
 • متراژ بنا70
 • خواب1
ویلا کلوده روستایی 211 متری کد 492 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 211 متری کد 492
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل211
 • متراژ بنا175
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 491 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 491
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا240
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 488 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 488
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 487 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 487
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 320 متری کد 485 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 320 متری کد 485
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل320
 • متراژ بنا70
 • خواب1
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 484 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 230 متری کد 484
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 310 متری کد 469 ویژه پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 310 متری کد 469
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل310
 • متراژ بنا240
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 468 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 468
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا145
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 530 متری کد 467 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 530 متری کد 467
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل530
 • متراژ بنا200
 • خواب4
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 466 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 210 متری کد 466
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل210
 • متراژ بنا95
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 225 متری کد 465 ویژه پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 225 متری کد 465
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل225
 • متراژ بنا180
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 160 متری کد 459 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 160 متری کد 459
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل160
 • متراژ بنا90
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 458 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 458
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل170
 • متراژ بنا85
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 457 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 250 متری کد 457
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 454 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 170 متری کد 454
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل170
 • متراژ بنا85
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 453 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 350 متری کد 453
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا80
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 160 متری کد 447 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 160 متری کد 447
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل160
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 245 متری کد 443 توافقی
ویلا کلوده روستایی 245 متری کد 443
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل245
 • متراژ بنا160
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 442 پیش پرداخت
ویلا کلوده روستایی 220 متری کد 442
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا205
 • خواب3