ویلا محمودآباد روستایی


ویلا محمودآباد روستایی 270 متری کد 614 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 270 متری کد 614
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا270
 • خواب4
ویلا محمودآباد روستایی 220 متری کد 611 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 220 متری کد 611
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا محمودآباد روستایی 230 متری کد 603 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 230 متری کد 603
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا محمودآباد روستایی 230 متری کد 602 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 230 متری کد 602
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا محمودآباد روستایی 280 متری کد 579 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 280 متری کد 579
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل280
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا محمودآباد روستایی 320 متری کد 370 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 320 متری کد 370
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل320
 • متراژ بنا190
 • خواب3
ویلا محمودآباد روستایی 240 متری کد 360 پیش پرداخت
ویلا محمودآباد روستایی 240 متری کد 360
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا روستایی محمودآباد 400 متری کد 67 پیش پرداخت
ویلا روستایی محمودآباد 400 متری کد 67
خرید ویلا محمودآباد

تومان

 • متراژ کل400
 • متراژ بنا250
 • خواب3