ویلا روستایی


ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 232 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 232
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا روستایی آمل 230 متری کد 231 نقدی
ویلا روستایی آمل 230 متری کد 231
خرید ویلا آمل

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا120
 • خواب2
ویلا روستایی چمستان 500 متری کد 230 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 500 متری کد 230
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل500
 • متراژ بنا400
 • خواب4
ویلا روستایی چمستان 400 متری کد 229 کلید تحویل
ویلا روستایی چمستان 400 متری کد 229
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل400
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 400 متری کد 228 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 400 متری کد 228
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل400
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 190 متری کد 226 توافقی
ویلا کلوده روستایی 190 متری کد 226
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل190
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا روستایی چمستان 240 متری کد 218 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 240 متری کد 218
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا110
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 217 توافقی
ویلا کلوده روستایی 200 متری کد 217
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 216 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 216
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 200 متری کد 215 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 200 متری کد 215
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 165 متری کد 214 توافقی
ویلا روستایی کلوده 165 متری کد 214
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل165
 • متراژ بنا80
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 213 توافقی
ویلا کلوده روستایی 270 متری کد 213
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل270
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 212 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 212
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 211 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 211
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 210 توافقی
ویلا کلوده روستایی 240 متری کد 210
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل240
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 170 متری کد 209 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 170 متری کد 209
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل170
 • متراژ بنا75
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 350 متری کد 204 توافقی
ویلا روستایی کلوده 350 متری کد 204
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل350
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 320 متری کد 202 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 320 متری کد 202
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل320
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا کلوده روستایی 890 متری کد 201 توافقی
ویلا کلوده روستایی 890 متری کد 201
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل890
 • متراژ بنا250
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 200 متری کد 198 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 200 متری کد 198
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا120
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 660 متری کد 197 توافقی
ویلا روستایی چمستان 660 متری کد 197
خرید ویلا چمستان

توافقی

 • متراژ کل660
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 265 متری کد 196 توافقی
ویلا روستایی کلوده 265 متری کد 196
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل265
 • متراژ بنا175
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 195 توافقی
ویلا روستایی کلوده 220 متری کد 195
خرید ویلا کلوده

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا170
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 300 متری کد 193 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 300 متری کد 193
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل300
 • متراژ بنا190
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 192 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 192
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا روستایی آمل 220 متری کد 191 توافقی
ویلا روستایی آمل 220 متری کد 191
خرید ویلا آمل

توافقی

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 230 متری کد 187 توافقی
ویلا روستایی چمستان 230 متری کد 187
خرید ویلا چمستان

توافقی

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 184 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 184
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 183 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 183
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا150
 • خواب3
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 182 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 230 متری کد 182
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل230
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 181 پیش پرداخت
ویلا روستایی کلوده 200 متری کد 181
خرید ویلا کلوده

تومان

 • متراژ کل200
 • متراژ بنا130
 • خواب2
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 180 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 220 متری کد 180
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل220
 • متراژ بنا140
 • خواب2
ویلا روستایی چمستان 900 متری کد 179 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 900 متری کد 179
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل900
 • متراژ بنا100
 • خواب2
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 166 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 166
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا200
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 162 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 162
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا160
 • خواب3
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 159 پیش پرداخت
ویلا روستایی چمستان 250 متری کد 159
خرید ویلا چمستان

تومان

 • متراژ کل250
 • متراژ بنا180
 • خواب3